AVENIER
www.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz
Aktuality

Očkování proti covid-19, nejčastější dotazy a odpovědi

I. Kochová1, A. Slámová2,3
1 Centrum Očkování a cestovní medicíny, Praha 1
2 Centrum Očkování a cestovní medicíny, Praha 2
3 1. lékařská fakulta UK v Praze

Co jsou to mRNA vakcíny a k čemu se používají? Jak funguje vakcína AstraZeneca?
mRNA vakcíny (vakcína Comirnaty a Moderna) jsou vakcíny k prevenci onemocnění covid-19. mRNA vakcíny obsahují molekulu „messenger RNA“, která nese informace k tvorbě spike proteinu. Tento protein se nachází na povrchu viru SARS-CoV-2 a virus ho využívá k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organizmu. mRNA vakcíny neobsahují samotný virus a nemohou vyvolat onemocnění covid-19. Po podání vakcíny některé buňky lidského organizmu získají instrukce z mRNA a dočasně vytváří tento spike protein. Imunitní systém rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T lymfocyty. Jestliže se člověk později setká s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná virus a bude se proti němu bránit. Molekula mRNA z vakcíny v těle nezůstane, krátce po vakcinaci se rozloží. Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca se skládá z adenoviru, který byl upraven tak, aby obsahoval gen pro produkci spike proteinu SARS-CoV-2. Samotný adenovirus se nemůže v lidském těle množit a nezpůsobuje onemocnění.

Jaká je účinnost vakcín?
Klinické hodnocení prokázalo u vakcíny Comirnaty 95% snížení počtu symptomatických případů onemocnění covid-19. Vakcína v klinickém hodnocení tedy prokázala 95% účinnost, vakcína Moderna prokázala v klinickém hodnocení 94,1% účinnost. Vakcína od firmy AstraZeneca prokázala v klinickém hodnocení přibližně 60% účinnost. Vakcína se může zdát být méně účinná v prevenci vzniku symptomatického onemocnění covid-19 ve srovnání s předchozími dvěma vakcínami, avšak brání rozvoji závažného onemocnění covid-19. Data o účinnosti této vakcíny se budou dále upřesňovat.

Za jak dlouhou dobu a na jak dlouho mě bude vakcína chránit?
Vakcína by měla být účinná asi dva týdny po aplikaci druhé dávky. V současné době není délka účinnosti známa, potřeba přeočkování po dvou dávkách nebyla zatím stanovena.

Mohou být očkovány i děti?
Vakcína Comirnaty se v současné době nedoporučuje pro děti do 16 let, vakcína Moderna a AstraZeneca je určena pro osoby od 18 let věku. U nižších věkových skupin nebylo provedeno klinické hodnocení.

Mohou se vakcínami proti covid-19 očkovat těhotné nebo kojící ženy?
Údaje o aplikaci vakcín v těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neexistují žádné studie zaměřené na kojící ženy, žádné riziko se u kojících matek nepředpokládá. Lékař musí vždy zvážit možné přínosy a rizika pro matku a plod. Očkování není důvodem k přerušení kojení.

Jaké jsou kontraindikace očkování?
Absolutní kontraindikací je pouze hypersenzitivita na danou očkovací látku nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou ve vakcíně. Neočkují se osoby, které prodělávají akutní infekční onemocnění jakéhokoli původu, a osoby s horečkou.

Jaké se mohou objevit reakce po očkování?
Mezi nejčastěji pozorované nežádoucí účinky u vakcín Comirnaty a Moderna patří bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů. U vakcíny Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin. Obdobné nežádoucí účinky jsou uváděny i u vakcíny AstraZeneca. Tyto reakce se objevují s velmi častou frekvencí, tzn. u více než 1 pacienta z 10 očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané reakce prakticky všech vakcín. U většiny osob tyto nežádoucí účinky za několik dní odezní. Není však možné vyloučit, že tyto relativně běžné nežádoucí účinky, které nejsou vážnou komplikací pro zdravého člověka (např. horečka, nechutenství, zvracení a malátnost), mohou u závažně oslabených osob vést k zhoršení zdravotního stavu.

Může se použít na druhou dávku jiná vakcína?
K aplikaci druhé dávky se musí použít stejná očkovací látka. Vakcíny od různých výrobců se nesmějí zaměňovat.

Je možné v případě potřeby podat druhou dávku dříve nebo později?
Minimální interval mezi první a druhou dávkou u vakcíny Comirnaty je 21 dní, u vakcíny Moderna 28 dní a u vakcíny AstraZeneca 21 dní. Za platné lze považovat dávky aplikované v intervalu o čtyři dny kratším, než je interval minimální. Není-li vakcína aplikována v doporučeném intervalu, aplikuje se druhá dávka, co nejdříve je to možné. Maximální interval mezi podáním první a druhé dávky nebyl stanoven. Prodloužení intervalu k aplikace druhé dávky vede k pozdějšímu dosažení dostatečné účinnosti vakcíny. Potřeba dodržení očkovacího schématu je důležitá u seniorů, aby byla vakcína co nejdříve účinná.

Je možné očkovat osoby, které mají v anamnéze výskyt závažné alergické reakce po podání jiné očkovací látky?
Výskyt závažné alergické reakce na jakoukoli jinou vakcínu nebo injekční terapii v minulosti musí vést k opatrnosti při očkování, ale není kontraindikací očkování vakcín proti covid-19. U těchto osob je třeba zvýšený dohled po očkování – setrvat alespoň 30 min po aplikaci ve zdravotnickém zařízení (očkování provést např. v nemocnici, kde lze rychle zvládnout léčbu anafylaktické reakce) a před aplikací se doporučuje podat Dithiaden. Osoby se závažnou alergickou reakcí po první dávce vakcíny by neměly být očkovány druhou dávkou.

Je možné očkovat, když pacient užívá antikoagulační léčbu?
Tato léčba není kontraindikací očkování. Po aplikaci se doporučuje stlačení v místě aplikace.

Je možné očkovat osoby, které užívají imunosupresivní léčbu nebo se léčí s autoimunitními onemocněními?
Imunokompromitované osoby včetně osob s onkologickým onemocněním a osoby na imunosupresivní terapii mají zvýšené riziko závažného průběhu covid-19. Očkování se u těchto osob doporučuje, protože prospěch vakcinace převažuje možná rizika. Účinnost očkování u těchto osob by však mohla být nižší. Lidé, kteří se léčí s autoimunitními onemocněními a nemají žádné kontraindikace k očkování, mohou být očkováni.

Je možné očkovat pacienty, kteří se léčí pro chronické onemocnění?
Pacienti s hypertenzí, diabetes mellitus, asthma bronchiale, s jaterním a renálním onemocněním, s HIV infekcí, chronickou hepatitidou C a B a dalšími chronickými nemocemi mohou být očkováni. Ve studiích byla u těchto osob prokázána bezpečnost i účinnost vakcín.

Mohou být tyto vakcíny podány lidem, kteří už prodělali onemocnění covid-19?
Prodělání onemocnění covid-19 není kontraindikací očkování. Očkovat se mohou osoby, které covid-19 prodělaly, a to obvykle za tři měsíce po onemocnění. V případě vysoce exponovaných osob k nákaze je možné očkování zahájit i dříve, po lehkém průběhu infekce lze očkovat po ukončení izolace, po těžším průběhu nejdříve za dva týdny po ukončení izolace.

V případě onemocnění covid-19 po první dávce, kdy podat druhou dávku vakcíny?
Těmto osobám se doporučuje odložit podání druhé dávky na tři měsíce po odeznění příznaků nebo ukončení izolace.

Je možné ve stejný den aplikovat vakcínu proti covid-19 a jinou očkovací látku?
Pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti simultánního podání jiné vakcíny a vakcíny proti covid-19 se to nedoporučuje.

Kdy je možné podat jinou očkovací látku po očkování proti covid-19?
Jinou očkovací látku lze podat min. za dva týdny po očkování proti covid-19. Očkovat proti covid-19 je možné za dva týdny po neživé vakcíně a za čtyři týdny po živé vakcíně s výjimkou očkování proti TBC, kde je interval delší.

Specifika očkovací látky Comirnaty (Pfizer/ BioNTech)
mRNA vakcína. Transport a skladování mezi –90 a –60 °C, skladovatelnost při této teplotě po dobu 6 měsíců. Po vyjmutí z mrazničky lze neotevřenou vakcínu uchovávat pět dní při teplotě 2–8 °C. Po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena. Zmrazené injekční lahvičky je třeba přenést před aplikací do prostředí o teplotě 2–8 °C, rozmrazení může trvat 3 hod. Alternativně lze zmrazené injekční lahvičky rozmrazovat po dobu 30 min při pokojové teplotě do 30 °C pro okamžité použití (ne déle než 2 hod). Rozmrazenou injekční lahvičku je třeba před ředěním 10× jemně převracet. Lahvičkou není dobré třepat. Lahvička se ředí 1,8_ml fyziologického roztoku. Z jedné lahvičky lze získat 6 dávek po 0,3_ml, po naředění je při pokojové teplotě skladovatelnost 6 hod. Ředění se má provádět opatrně, při promíchávání netřepat, ale pomalým kolébavým pohybem smíchat. Třepáním by mohlo dojít k narušení stability mRNA. Naředěnou vakcínu v injekčních stříkačkách chránit před světlem, tedy přikrytou (např. buničinou či listem papíru). Lze použít pro jedince starší 16 let. Druhá dávka se podává ideálně po 21 dnech (hraniční interval 19–42 dnů). Vakcína se aplikuje intramuskulárně do deltového svalu ideálně nedominantní paže.

Specifika očkovací látky COVID-19 Vaccine Moderna
mRNA vakcína. Transport a skladování mezi –25 a –15 °C, skladovatelnost je při této teplotě po dobu 7 měsíců, neředí se. V lahvičkách po 10 dávkách. Každou injekční lahvičku je potřeba před použitím rozmrazit po dobu 2,5 hod v chladničce při teplotě 2–8 °C nebo 1 hod při pokojové teplotě 15–25 °C. Po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena. Rozmrazená injekční lahvička se může skladovat nejvýše po dobu 30 dní v chladničce při teplotě 2–8 °C nebo 12 hod v pokojové teplotě, chráněna před světlem. Po otevření lahvičky lze vakcínu skladovat max. 6 hod v chladničce nebo při pokojové teplotě do 25 °C. Dávku ve stříkačce je třeba aplikovat okamžitě. Lahvička se nemá protřepávat. Vakcína se aplikuje intramuskulárně v dávce 0,5_ml do deltového svalu. Druhá dávka se podává ideálně po 28 dnech. Použitelné pro jedince starší 18 let.

Specifika očkovací látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca
Vektorová vakcína. Transport a skladování při teplotě 2–8 °C, skladovatelnost je při této teplotě po dobu 6 měsíců, neředí se. V lahvičkách po 8 či 10 dávkách. Po vyjmutí z chladničky a napíchnutí lahvičky se musí spotřebovat do 6 hod. Druhá dávka se podává v intervalu 4–12 týdnů (hraniční interval 3–23 týdnů). Lze použít pro jedince starší 18 let. Každá dávka 0,5_ml vakcíny se natáhne do injekční stříkačky a podá se intramuskulárně, preferovaně do deltového svalu ideálně nedominantní paže. Pro podání je dobré použít novou injekční jehlu.

Literatura
1. SÚKL. Vakcína proti COVID-19 od AstraZeneca je podmínečně schválena Evropskou komisí. 2021 [online]. Dostupné z: htt ps:/ / www.sukl.cz/ sukl/ vakcina-proticovid- 19-od-astrazeneca-je-podminecne?highlightWords= comirnaty.
2. SÚKL. Comirnaty přehledně: Důležitá fakta o první podmínečně registrované vakcíně proti COVID-19 v EU. 2021 [online]. Dostupné z: htt ps:/ / www.sukl. cz/ sukl/ comirnaty-prehledne-dulezita-fakta-o-prvnipodminecne? highlightWords=comirnaty.
3. SÚKL. COVID-19 Vaccine Moderna: Otázky a odpovědi k mRNA vakcíně. 2021 [online]. Dostupné z: htt ps:/ / www.sukl.cz/ sukl/ covid-19-vaccine-modernaotazky- a-odpovedi?highlightWords=mRNA.
4. SÚKL. Příbalové informace k vakcínám proti COVID-19. 2021 [online]. Dostupné z: htt ps:/ / www.sukl. cz/ pribalove-informace-k-registrovanym-vakcinamproti- covid-19?highlightWords=comirnaty.

MUDr. Ilona Kochová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier
Revoluční 765/ 19
110 00 Praha 1  

Zpět na seznam článků

 

Nahoru
Přijmout vše Odmítnout vše Nastavení
Vaše soukromí - Vaše volba

K zajištění plné funkčnosti webových stránek používáme soubory cookies. Tlačítkem „Povolit vše“ souhlasíte s využitím všech těchto souborů, případně lze v „Nastavení“ upravit. Více informací o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.